حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از مسابقه فوتبال طرح جوانه های صالحین پایگاه های امام جعفرصادق(ع) و شهید بهشتی