حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس برنامه تفریحی و ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع)