حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

باشگاه ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)