حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

باشگاه ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)