حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

همایش دوچرخه سواری ویژه جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

زمان:روز دوشنبه تاریخ 98/04/31 ساعت 10صبح

مکان تجمع و حرکت:باشگاه پوریای ولی