حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان با هدف ارائه گزارش به خانواده در خصوص نحوه و چگونگی حضور فرزندان در حلقات صالحین و همچنین استفاده از نظرات و پیشنهادت خانواده ها با حضور فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.