حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس برنامه های تفریحی و ورزشی پایگاه های امام جعفرصادق(ع) و امام خمینی(ره) و کلاس قرآن پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)طرح جوانه های صالحین

کلاس قرآن پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)

کلاس تفریحی و ورزشی پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره)

کلاس تفریحی و ورزشی پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع)