حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس اعتقادی و اخلاقی و آموزش احکام اسلامی ظرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در باشگاه پوریای ولی