حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

حلقه صالحین سطح نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)