حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

باشگاه ورزشی طرح جوانه های پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)