حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از اردوی جهادی شهید غفارزاده پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)