حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

ما گام دومی هستیم
اردوی جهادی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در برداشت محصول برای پیاده روی اربعین در روستای زاویه سعادت خلخال