منوی سایت

هفته نامه شماره شصدویک تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد

حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،هفته نامه شماره شصدویک تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد:

در این شماره می خوانید:
1-یک نگاه چپ!

2-ضبط صوت

3-زنان و فرار از خیابان

4-سید الاسراء

مطالب مرتبط