حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

باشگاه ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) با شعار ما گام دومی هستیم