حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از آموزش فوتسال متمرکز طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)