حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،اردوی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) با حضور پرشور متربیان حلقات در منطقه گردشگری جاده اسالم به خلخال برگزار شد.