حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقات صالحین سطح نوجوانان و جوانان پایگاه مقاومت بسیج المهدی(عج)