حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقه صالحین قرآنی حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با مربیگری استاد ارجمند مصطفی طالبی