حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

اطلاعیه اجرای نمایش واقعه غدیر خم در شهرستان خلخال