حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

فینال مسابقات جام جوانه های صالحین پایگاه های حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)