حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

حلقه صالحین سطح نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی مسجد قائمیه خلخال

زمان تشکیل حلقه: روز های یک شنبه هر هفته ساعت 19عصر