حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،مجمع مربیان صالحین حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.