حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

سرکشی مسئول معانت تعلیم و تربیت و سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه حضرت عباس (ع)استان اردبیل از پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره)مسجد مهدیه