حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از اردوی جهادی پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج) خوجین