گزارش تصویری از مراسم روز جهانی شیر خوارگان حسینی در شهرستان خلخال