حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از مراسم و دستجات حسینی و ایستگاه های صلواتی ماه محرم در شهرستان خلخال