گزارش تصویری از مسابقات جام صالحین متربیان حلقات صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) به مناسبت هفته مبارک بسیج